rEGULAMIN

REGULAMIN PROMOCJI -25%

Organizatorami niniejszej akcji promocyjnej jest są podmioty współpracujące w ramach Grupy Angelius przy czym koordynatorem jest ADAMAR Sp. z siedzibą w Katowicach (40-611) przy ul. Fabrycznej 13D, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000559702, NIP 8971809257, REGON: 361601702.

Definicje

1.     Akcja Promocyjna – oznacza zorganizowaną na warunkach określonych w Regulaminie akcję świadczenia usług lub dostawy towarów bezpłatnie lub za niższą ceną niż wynikająca z normalnych cenników,
2.     Grupa Angelius – oznacza łącznie podmioty współpracujące pod wspólną marką „Grupa Angelius”, których prace koordynuje Koordynator; pełną listę podmiotów wchodzących w skład Grupy Angelius wraz z prowadzonymi przez nie zakładami leczniczymi i innymi jednostkami lub komórkami organizacyjnymi, których działalność jest związana z udzielaniem świadczeń zdrowotnych posiada i udostępnia Uczestnikom na ich żądanie Koordynator,
3.     Koordynator – oznacza ADAMAR Sp. z siedzibą w Katowicach (40-611) przy ul. Fabrycznej 13D, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000559702, NIP 8971809257, REGON: 361601702.
4.     Regulamin – oznacza niniejszy regulamin akcji promocyjnej
5.     Świadczenia – oznacza świadczenia realizowane przez podmioty z Grupy Angelius na warunkach określonych w Regulaminie, szczegółowo wymienione w § 2 ust. 1
6.     Świadczeniodawca – podmiot z Grupy Angelius, który realizował będzie dane Świadczenie (tutaj: ARTASklinika)
7.     Uczestnik – oznacza osobę, która korzysta lub zamierza skorzystać ze Świadczeń

Definicje Świadczenia zapewniane w ramach Akcji Promocyjnej

1.     W ramach akcji promocyjnej ARTASklinika zapewni
a) Jednorazowy rabat w wysokości 25% od ceny regularnej na zabieg przeszczepu włosów z wykorzystaniem robota ARTAS iX.

Ogólne warunki udziału w Akcji Promocyjnej

1.     W Akcji Promocyjnej mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
2.     Uczestnicy kwalifikowani są do udziału w Akcji Promocyjnej na podstawie zgłoszeń składanych u Koordynatora.
3.     Przy zgłoszeniu Uczestnik obowiązany jest wypełnić formularz umieszczony na stronie www.artasklinika.pl, a w szczególności:

a)         podać swoje imię i nazwisko
b)         podać preferowaną formę kontaktu w postaci numeru telefonu lub adresu e-mail,
c)         opisać po krótce historię łysienia
d)         załączyć zdjęcia głowy zgodnie z podanym wzorcem

4.     Koordynator lub Świadczeniodawca mogą wezwać Uczestnika do podania również innych danych niż wymienione w ust. 2 powyżej, w zakresie, w jakim jest to konieczne dla prawidłowego zrealizowania Świadczenia.

Zasady realizowania Świadczeń

1.     Decyzję co do Świadczeniodawcy, który zrealizuje dane Świadczenie podejmuje Koordynator, o czym Uczestnik zostanie poinformowany metodą kontaktową, wybraną przy przystępowaniu do Akcji Promocyjnej.
2.     Koordynator zaproponuje Uczestnikowi termin zrealizowania Świadczenia w oparciu o możliwości i organizację pracy Świadczeniodawcy oraz w miarę możliwości uwzględniając propozycje Uczestnika.
3.     Koordynator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i prawidłowość Świadczeń zrealizowanych przez innego Świadczeniodawcę.
4.     Świadczenia realizowane są zgodnie z regulaminami i warunkami obowiązującymi u Świadczeniodawcy, z którymi Uczestnik powinien zapoznać się w sposób zwyczajowo przyjęty u Świadczeniodawcy przed otrzymaniem Świadczenia.
5.     Świadczenia realizowane są zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami sztuki medycznej w normalnych godzinach pracy Świadczeniodawcy. 
6.     Świadczeniodawca ma prawo odmowy udzielenia Świadczeń, gdyby taka konieczność wynikała z przepisów prawa lub zasad sztuki medycznej. W takim wypadku Uczestnikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia do żadnego z podmiotów z Grupy Angelius.
7. W ramach promocji przysługuje rabat w 25% od ceny regularnej na zabieg przeszczepu włosów z wykorzystaniem robota ARTAS iX wykonanych w terminie od 21. 11. 2022 do 31. 12. 2022.
8.     Promocja nie dotyczy innych zabiegów z oferty poza wymienionym w pkt. 7 i nie łączy się z innymi promocjami. 
9.     Z zabiegu w cenie promocyjnej można skorzystać jednorazowo.
10.     Oferta zabiegów w promocyjnej cenie jest limitowana. Decyduje kolejność zgłoszeń. 
11.   Termin zabiegu można zmienić maksymalnie 24h przed wyznaczonym terminie w dni robocze. W celu zmiany terminu należy skontaktować się telefonicznie z rejestracją 327837373.
12.   W przypadku nieodwołania drugiego lub kolejnych terminów, wizyta skutkuje uznaniem zabiegu za wykorzystany.

4.     Koordynator lub Świadczeniodawca mogą wezwać Uczestnika do podania również innych danych niż wymienione w ust. 2 powyżej, w zakresie, w jakim jest to konieczne dla prawidłowego zrealizowania Świadczenia.

Szczegółowe warunki udziału w Akcji Promocyjnej

1.     Świadczenia, o których mowa w § 2 ust. 1 lit. realizowane będą od 21.11.2022 do 31.12.2022.
2.     Warunkiem rezerwacji terminu przeszczepu jest kwalifikacja do zabiegu przez lekarza oraz wpłata zadatku we wskazanym terminie.
3.     Świadczenia realizowane będą w Katowicach, przy ul. Fabrycznej 15B. 

Klauzula danych osobowych

1.     Administratorem danych osobowych Uczestników, przetwarzanych w związku z prowadzeniem niniejszej akcji jest Koordynator.
2.     Kontakt z inspektorem ochrony danych Organizatora jest możliwy za pośrednictwem maila pod adresem iodo@angelius.org;
3.     dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu:
a) umożliwienia Uczestnikom wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej na podstawie dobrowolnej, wyrażonej przez Uczestnika i możliwej do wycofania w każdym czasie zgody udzielonej na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, do czasu wycofania przedmiotowej zgody,
b) wykonania przez Koordynatora i Świadczeniodawców ciążących na nich obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, do czasu wygaśnięcia tych obowiązków
c). ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z uczestnictwem w Akcji Promocyjnej, co stanowić będzie usprawiedliwiony interes Koordynatora lub Świadczeniodawcy, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, do czasu wygaśnięcia lub przedawnienia tych roszczeń;

4.     Odbiorcami danych osobowych Uczestnika w ramach stosunku powierzenia przetwarzania danych osobowych mogą być:
a) Świadczeniodawca,
b)    doradcy Grupy Angelius
c)    podmioty świadczące na rzecz Grupy Angelius usługi niezbędne dla prawidłowego zrealizowania Akcji Promocyjnej
d)    Narodowy Fundusz Zdrowia,

5.     Uczestnikom przysługuje na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa i w granicach nimi określonych, prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, i usunięcia, a także prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych, ich przeniesienia oraz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
6.     Uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych osobowych;
7.     Podanie danych osobowych jest warunkiem umożliwienia uczestnictwa w akcji;
8.     Dane osobowe Uczestników nie będą stanowiły podstawy podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podstawą profilowania.
9.     Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Kontakt i reklamacje

1.     We wszelkich sprawach związanych z Akcją Promocyjną można kontaktować się z Koordynatorem w godzinach jego pracy tj: Poniedziałek – Piątek 08:00 – 16:00; pod numerami: 32 783 73 99 lub +48 602 509 960, pod adresem e-mail: kontakt@artasklinika.pl.test lub pod adresem: ul. Fabryczna 15B, 40-611 Katowice
2.     Reklamacje w sprawie Akcji Promocyjnej należy składać w formie pisemnej lub elektronicznie u Koordynatora z dopiskiem „Reklamacja” najpóźniej w terminie 7 dni od zakończenia Akcji Promocyjnej. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane. 
3.     Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklamację oraz dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
4.     Reklamacje będą rozpatrywane będą w terminie 14 dni od ich wpływu.

Okres obowiązywania akcji

1.     Akcja Promocyjna obowiązuje od 21 listopada 2022 do 31 grudnia 2022, przy czym Koordynator zastrzega sobie prawo do jej odwołania w każdym czasie bez podania przyczyn.

Wykluczenie z Akcji Promocyjnej

1.     Świadczeniodawca lub Koordynator mają prawo wykluczenia Uczestnika z udziału w Akcji Promocyjnej i/lub pozbawienia Uczestnika danego Świadczenia, w przypadku gdy: 
a) Uczestnik narusza postanowienia Regulaminu,
b)    Uczestnik podaje nieprawdziwe lub nierzetelne informacje bądź dane niezbędne do zgłoszenia udziału w Akcji Promocyjnej
c)     Uczestnik prowadzi inne działania, co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Akcji Promocyjnej
d)     Okaże się, iż Uczestnik nie spełniał warunków uczestnictwa w Akcji, a mimo to w niej uczestniczył.

2.     W przypadku, gdy któraś z przesłanek wykluczenia zostanie ujawnione po zrealizowaniu Świadczenia, a jej wystąpienie miało miejsce z winy Uczestnika, wówczas Uczestnik może zostać obciążony kosztami zrealizowania Świadczenia oraz wszelkimi innymi kosztami poniesionymi z tego powodu przez podmiot z Grupy Angelius.

Postanowienia końcowe

1.    Koordynator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu akcji w trakcie jej trwania. Każda zmiana Regulaminu zostanie opublikowana w taki sam sposób, jak opublikowano Regulamin.
2.     Każdy Uczestnik akceptuje, że Świadczenia udzielane będą na warunkach określonych w Regulaminie.
3.     Udział w Akcji Promocyjnej jest dobrowolny.
4. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z niniejszym Regulaminem poddaje się pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu miejscowo dla siedziby Koordynator.

Pierwsza konsultacja

Wypełnij formularz, aby zarezerwować termin konsultacji

Imię*
Nazwisko*
Zgoda*
Zgoda
Zgoda*